VITAJTE NA STRÁNKE SPOLOČNOSTI PESCA INTERNATIONAL 

Spoločnosť PESCA International spĺňajúca podmienky stanovené zákonom
725/2004 Z.z.o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných
komunikáciách a o zmene a doplneni niektorých zákonov vykonáva od roku
1999 na základe oprávnenia technické a emisné kontroly vozidiel.

  
Pravidlá súťaže "Vyhraj pri technickej a emisnej kontrole"
Súťaž "Vyhraj pri technickej a emisnej kontrole"
realizovaná v prevádzke stanice technickej kontroly spoločnosti Pesca International v termíne od 25.05.2016 do 25.08.2016 (ďalej len "súťaž")

Oficiálne pravidlá súťaže

1. Usporiadateľ
Usporiadateľom súťaže je Pesca International spol. s r.o., Trenčianska 2334/45, 915 01 Nové Mesto nad Váhom (ďalej len "Usporiadateľ").

2. Spôsobilosť Súťaže
sa môžu zúčastniť len fyzické osoby, ktorých spôsobilosť na právne úkony nie je súdnym rozhodnutím úplne ani čiastočne obmedzená. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov.

3. Trvanie súťaže
Súťaž sa uskutoční v období od 25.05.2016 do 25.08.2016.

4. Ako možno vyhrať
Podmienkou súťaže je:
- zakúpiť v termíne súťaže (25.05.2016 do 25.08.2016) služby technickej a emisnej kontroly poskytované Usporiadateľom pre vozidlo s evidenčným číslom v stanici technickej kontroly spoločnosti Pesca International v hodnote minimálne 40,- € (ďalej len "minimálna hodnota") a odovzdať správne vyplnený reklamný leták súťaže (meno, priezvisko, adresa, evidenčné číslo vozidla, telefónne číslo, emailová adresa a podpis) pokladníčke pri okienku príjmu vozidiel, čím sa zákazník stáva účastníkom tejto súťaže a postupuje do žrebovania.

5. Výhry
Pre účely tejto súťaže Usporiadateľ zabezpečil nasledovné výhry:
3 x nákupný poukaz v hodnote 100€ v sieti Coop Jednota Trenčín
9 x nákupný poukaz v hodnote 75€ v sieti Coop Jednota Trenčín
15 x nákupný poukaz v hodnote 50€ v sieti Coop Jednota Trenčín

6. Žrebovanie výhier
Žrebovanie výhier sa uskutoční v troch kolách. Do žrebovania v každom jednotlivom kole budú zahrnuté všetky platné a správne vyplnené reklamné letáky súťaže, ktoré boli počas trvania obdobia príslušného kola súťaže odovzdané spolu so zakúpením služby v minimálnej hodnote pri okienku príjmu vozidiel, nachádzajúceho sa v prevádzke stanice technickej kontroly spoločnosti Pesca International.

Prvé kolo žrebovania sa uskutoční v prevádzke stanice technickej kontroly spoločnosti Pesca International najneskôr do 25.06.2016. V prvom kole sa budú žrebovať výhry v nasledovnom súhrnnom počte:
1 x nákupný poukaz v hodnote 100€ v sieti Coop Jednota Trenčín
3 x nákupný poukaz v hodnote 75€ v sieti Coop Jednota Trenčín
5 x nákupný poukaz v hodnote 50€ v sieti Coop Jednota Trenčín
Po vyžrebovaní prvého kola začína druhé kolo súťaže.

Druhé kolo žrebovania sa uskutoční v prevádzke stanice technickej kontroly spoločnosti Pesca International najneskôr do 25.07.2016. V druhom kole sa budú žrebovať výhry v nasledovnom súhrnnom počte:
1 x nákupný poukaz v hodnote 100€ v sieti Coop Jednota Trenčín
3 x nákupný poukaz v hodnote 75€ v sieti Coop Jednota Trenčín
5 x nákupný poukaz v hodnote 50€ v sieti Coop Jednota Trenčín
Po vyžrebovaní druhého kola začína tretie kolo súťaže.

Tretie kolo žrebovania sa uskutoční v prevádzke stanice technickej kontroly spoločnosti Pesca International najneskôr do 25.08.2016. V druhom kole sa budú žrebovať výhry v nasledovnom súhrnnom počte:
1 x nákupný poukaz v hodnote 100€ v sieti Coop Jednota Trenčín
3 x nákupný poukaz v hodnote 75€ v sieti Coop Jednota Trenčín
5 x nákupný poukaz v hodnote 50€ v sieti Coop Jednota Trenčín
Vyžrebovaním tretieho kola bude druhý ročník súťažeukončený.

7. Účastníci
Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu, okrem rozsahu, aký určí Usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu.

8. Chyby a poškodenia
V prípade tlačovej chyby, inej chyby alebo poškodenia informačných materiálov o tejto súťaži Usporiadateľ za toto nenesie zodpovednosť.

9. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci, ani rodinní príslušníci Usporiadateľa súťaže, ani im osoby blízke.
10. Odovzdanie výhier
Výhry budú odovzdané len tým účastníkom súťaže, ktorí dodržia pravidlá tejto súťaže, splnia podmienky v nich stanovené a ich nárok bude Usporiadateľom potvrdený. V prípade sporu o platnosti nároku na výhru vloženú do tejto súťaže, je rozhodujúce rozhodnutie Usporiadateľa. Výhry zo žrebovania budú doručené jednotlivým výhercom na ich adresu uvedenú na reklamnom letáku súťaže, alebo odovzdané osobne. Pri odovzdaní výhier zo žrebovania bude s príslušným výhercom spísaný Preberací protokol, na ktorom výherca svojím podpisom potvrdí prevzatie výhry, ktorú získal v záverečnom žrebovaní.

11. Daň z výhry
Ak hodnota výhry presiahne 350 Eur vrátane vykalkulovanej dane z príjmov, je výherca povinný zdaniť výhru v zmysle § 8 zákona č. 595/2003 Z.z. v platnom znení ako ostatný príjem v daňovom priznaní do 31. marca nasledujúceho roku po obdržaní výhry. Usporiadateľ, ako organizátor súťaže má povinnosť v zmysle § 8 ods. 10 cit. zákona oznámiť výhercovi hodnotu výhry alebo ceny (s DPH), ktorou je obstarávacia cena alebo vlastné náklady organizátora alebo poskytovateľa výhry.

12. Osobné údaje
Účastník zapojením sa do tejto súťaže "Vyhraj pri technickej a emisnej kontrole", ktorá sa uskutoční v prevádzke stanice technickej kontroly spoločnosti Pesca International v termíne od 25.05.2016 do 25.08.2016, dáva jej usporiadateľovi v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov uvedených na reklamnom letáku súťaže pre potreby tejto súťaže (predovšetkým evidencia víťazov súťaže z hľadiska ich zaevidovania na účely účtovníctva z dôvodu úhrady výhry a na poskytovanie svojich osobných údajov na účely doručenia výhry získanej výhercom v tejto súťaži, Usporiadateľom určenej tretej osobe, u ktorej Usporiadateľ výhry zakúpil), pre účely poštového styku so súťažiacim a evidencie týchto údajov. Súčasne v zmysle § 65 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách dáva súťažiaci usporiadateľovi súhlas na volanie alebo zasielanie SMS na číslo telefónu alebo emailových správ na emailovú adresu uvedené na tomto žrebe na účely priameho marketingu. Oba súhlasy môže súťažiaci kedykoľvek odvolať písomne na adresu sídla Usporiadateľa. Súťažiaci zároveň prehlasuje, že je oboznámený so skutočnosťami uvedenými v § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. vrátane poučenia o svojich právach v zmysle § 28 cit. zákona.

13. Umiestnenie pravidiel
Tieto oficiálne pravidlá súťaže sú zákazníkom k dispozícií v prevádzke stanice technickej kontroly spoločnosti Pesca International a zároveň sú uverejnené na www.pescaint.sk. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou.

V Novom Meste nad Váhom, dňa 01.05.2016
! ! ! REFLEXNÉ NÁLEPKY RÝCHLOSTI - Z D A R M A ! ! !
Iba u nás dostanú reflexnú rýchlostnú nálepku (spätný odraz trieda 2) na príves zdarma tí zákazníci, ktorí si u nás zaplatia pravidelnú technickú kontrolu prípojného vozidla kategórie O1 alebo O2 spolu s ťažným vozidlom.

     

Body